CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Thông báo về việc chi trả tiền cổ tức năm 2018

Thứ năm, 25/07/2019, 20:06 GMT+7
 
THÔNG BÁO

Về việc chi trả tiền cổ tức năm 2018

 

                Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

 

Căn cứ vào Điều lệ Công ty ngày 06/9/2016, được sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 28/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CTCC, ngày 26/6/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ danh sách cổ đông số 1063/2019-VLP/VSD-ĐK, ngày 23/7/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền”.

Nay Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long xin trân trọng thông báo đến các cổ đông về việc nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

1. Tên đơn vị chi trả cổ tức:

- Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long

- Trụ sở chính: Số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại:  02703.822.729. Fax: 02703.831.283           

-Mã chứng khoán: VLP

-Sàn giao dịch: UPCOM

2. Đối tượng được chia cổ tức năm 2018: Theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp chốt đến ngày 19/7/2019.

3. Thời gian thanh toán cổ tức: Bắt đầu từ ngày 13/8/2019. (Thứ 3)

4. Tỷ lệ chi trả: 8%/cổ phần. ( 01 cổ phần nhận 800 đồng).

5. Hình thức chi trả cổ tức:

5.1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

5.2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân nhận cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông mang theo bản gốc giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền có công chứng hợp pháp) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến nhận tại Phòng Kế toán Tài vụ, Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long; số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 13/8/2019 (Thứ 3).

- Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (phí chuyển khoản do cổ đông chịu): Cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu số 01) kèm theo và giấy chứng minh nhân dân (bản photo), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản photo) về Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long; số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long trước ngày 03/8/2019 (Thứ 7).

- Cổ đông là tổ chức (cơ quan đại diện phần vốn nhà nước): Cổ đông được ủy quyền gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu số 02).

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp đến nhận cổ tức, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức (theo mẫu số 03).

6. Thuế thu nhập cá nhân:

- Đối với cổ đông cá nhân: Công ty sẽ khấu trừ 5% tính trên số tiền cổ tức mà cổ đông được nhận để nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định của luật thuế thu nhập cá nhân.

- Đối với cổ đông tổ chức (cơ quan đại diện phần vốn nhà nước): Công ty không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long

- Địa chỉ: Số 86, đường 3 tháng 2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Website: : http://vipuco.vn hoặc http://vipuco.com

- Email: ngocchanvl@gmail.com

- Số điện thoại: 02703.822.729. Fax: 02703.831.283.

 

                                                                                NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                 CHỦ TỊCH HĐQT

 

                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                         ĐÀO THANH LIÊM

Quý cổ đông có thể xem file pdf qua link:

/vnt_upload/news/07_2019/Thong-bao-chi_tra_tien_co_tuc-nam-2018.pdf

 

 

Nguồn: VIPUCO
Ý kiến bạn đọc (0)
vipuco.vn