CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Cơ cấu quản trị và kiểm soát

* Mô hình quản trị và kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông;

- Hội đồng quản trị;

- Ban kiểm soát;

- Giám đốc.

 

 

* Bộ máy quản lý:

- Sơ đồ tổ chức: