CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Giới thiệu

Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, tiền thân là phòng Quản lý Đô thị thị xã Vĩnh Long. Công ty được thành lập vào cuối năm 1996, theo Quyết định số 2414/QD-UBT, ngày 09/12/1996 của UBND tỉnh Vĩnh Long, đi vào hoạt động từ tháng 01/1997 với tên gọi là Công ty Công trình Công cộng Vĩnh Long
Ngành nghề kinh doanh chính: Thu gom rác thải không độc hại;Chi tiết: Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp.
Ngày 06/9/2016, Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại công ty và công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với mã số 1500169888, ngày 01/10/2016, và được đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4 ngày 09/7/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp.
Nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long là thành viên Hội đồng quân trị, thành viên ban kiểm soát, thành viên ban điều hành được bầu và bổ nhiệm theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.