CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Vệ sinh môi trường đô thị

Giới thiệu về Xí nghiệp VSMT

Thu gom, vận chuyển xà xử lý rác thải sinh hoạt

Quét rác đường phố

Thoát nước đô thị

Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt