CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Thông báo thay đổi nhân sự

Thứ năm, 19/11/2020, 15:16 GMT+7

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT, và Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:

1/. Ông: Ngô Thành Thía  

thia

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT. Giám đốc Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2016-2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2020

2/. Ông: Nguyễn Văn Thuần

thuYn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT. Phó Giám đốc Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm/: nhiệm kỳ 2016-2021

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/11/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1/. Ông: Đào Thanh Liêm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:19/11/2020

2/. Ông: Ngô Thành Thía

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm: do Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Giám đốc theo khoản 2, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6//2017

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:19/11/2020

3/. Ông: Nguyễn Văn Thuần

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:19/11/2020.

Tài liệu đính kèm:  - Nghị quyết số 05; 06; 07 và 08/NQ-HĐQT, Quyết định số 01/QĐ-HĐQT.


 

Nguồn: Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long
Ý kiến bạn đọc (0)