CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Nhân sự chủ chốt

* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

0001_6
 

* Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

0001_8

* Danh sách thành viên Ban điều hành:

0001_9

* Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty:

0001_10