CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG (VIPUCO)

Nhân sự chủ chốt

* Nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, tính đến thời điểm ngày 31/3/2020.

1. Ông Đào Thanh Liêm     - Sinh năm 1960    - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị      - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ông Ngô Thành Thía      - Sinh năm 1968   - Chức vụ: Giám đốc công ty                     - Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ông Phạm Công Hiền     - Sinh năm 1978   - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty  - Hoạt động chuyên trách.

4. Bà Lê Thị Thanh Nhàn   - Sinh năm 1967    - Chức vụ: Phó Giám đốc công ty              - Thành viên Hội đồng quản trị.

5. Bà Trần Thị Kim Dung   - Sinh năm 1974   - Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán, Tài vụ kiêm Kế toán trưởng công ty.

6. Ông Nguyễn Văn Thuần - Sinh năm 1965   - Chức vụ: Phó Giám đốc công ty              - Thành viên Hội đồng quản trị.

* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đào Thanh Liêm

 Chủ tịch HĐQT

Không điều hành

2

Ngô Thành Thía

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Điều hành

3

Lê Thị Thanh Nhàn

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Điều hành

4

Nguyễn Thị Quí

Thành viên HĐQT -TP. Tổ chức - Hành chính

Không điều hành

5

Nguyễn Văn Thuần

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 

Điều hành

* Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Công Hiền

Trưởng Ban kiểm soát

Chuyên trách

2

Trương Tấn Đạt

Thành viên BKS

Không chuyên trách

3

Lương Minh Triết

Thành viên BKS

Không chuyên trách

* Thư ký công ty:

- Bà Đặng Thị Ngọc Chân, sinh năm 1982, chức vụ: Phó phòng Tổ chức - Hành chính kiêm Thư ký công ty. 

 

vipuco.vn